: ןוריחמ  
 
שדוחל חש400 - םישמתשמ 10 ללוכה יסיסב יונמ  
שדוחלחש40
שמתשמ לכל
ףסונ
- יסיסבה יונמל םישמתשמ תפסות  
םולשת אלל - המקה ימד  
     
תותשר ילעבל םיידוחיי תרושקת תונורתפ םכל העיצמ ,םייקסע תוחוקלל טנרטניא קפס ,טנרטניא תרושקת תרנכ
SSLVPN תטישב טנרטניאה ךרד םיינוגראה םיתרשל תנפצומו תחטבואמ השיג תתל םיניינועמה


תשגל ןתינ וכרדש ילאוטריו ינוגרא לטרופל טנרטניא ןפדפד תועצמאב הסינכ תרשפאמ ונלש SSLVPN ה תכרעמ
םלועב הדוקנ לכמ ןוגראה יתרשל     

שמתשמ לכל שארמ ודעויש םיתורישל השיג תרשפאמו אמסיסו שמתשמ םש תשקה י"ע הסינכ תקפסמ תכרעמה
ולש תואשרהה תמר יפל     

תימוקמה תשרב בשחמ היה וליאכ רבחתמה בשחמה תכיפהו האלמ תשר תשיג םג ףסונב תרשפאמ תכרעמה
   
תנפצומ םיתרשל ינוציחה בשחמהמ הרובעתה לכו תחטבואמ הרוצב תישענ ץוחבמ ןוגראה יתרשל השיגה לכ

ןוגראל סנכהל לכוי תועשורמ יקנו ןכדועמ סוריו יטנא םע בשחמ שיש ימל קרש רידגהל תרשפאמ תכרעמה
    

,חוקלל הצק דויצ תשיכר* תשרוד הניאו תרושקת תרנכ לש םיתרשה תווחב תמקוממ תכרעמה
ישדוח יונמ סיסב לע אוה שומישה


SSLVPN ה תכרעמ ןיב תוקשממתהה ,לוורייפ תועצמאב טנרטניאל תרבוחמ הייהת ולש תשרהש בייח חוקלה*
.םכלש לוורייפב ונידי לע רדגויש VPN Site to Site גוסמ רושיק וא/ו תחטבואמ השיג תועצמאב לוורייפל

support@kinneret.co.il , 1-800-308030 , מ"עב טנרטניא תרושקת תרנכ : תורישל המשרהו םיפסונ םיטרפל